Allmänna villkor

Allmänt

niceshops GmbH, Saaz 99, 8341, Paldau, Mail: sverige@handsonveggies.com (hädanefter som "uppdragstagare" eller "niceshops GmbH") har fokuserat på utformningen av onlinebutiker och logistikbehandling inom e-handel med olika produktsegment.

Dessa allmänna villkor (nedan kallade "Allmänna villkor") avisar handel via webbshoppen på sidan: www.handsonveggies.se.

Kunderna är vanligtvis konsumenter i den mening som avses i 1 § 1 punkt 2 och 1 § 3 KSchG, men också företagare i den mening som avses i 1 § 1 punkt 1 KSchG.

För bättre läsbarhet görs ingen könsspecifik differentiering. Detta görs utan någon avsikt att diskriminera. Alla könsgrupper behandlas på samma sätt.

Erkännande av villkoren

Kunden erkänner dessa villkor och godkänner dem genom att acceptera dessa villkor.

Alla affärsförhållanden mellan uppdragstagaren och kunden omfattas av dessa villkor i den version som gällde vid transaktionens slut. Dessa villkor ersätter kundens allmänna villkor.

Försvarsklausul

Inkluderingen av allmänna villkor eller avtalsvillkor för kunden som avviker från dessa villkor kommer att avvisas, såvida inte dessa uttryckligen erkänns av niceshops GmbH.

Avtalets ingående

Genom att klicka på knappen ”Beställningsskyldighet” lämnar kunden ett bindande erbjudande om att ingå ett kontrakt med uppdragstagaren. Uppdragstagaren är inte skyldig att acceptera detta erbjudande. Innan kunden slutligen gör en beställning har kunden möjlighet att kontrollera den för eventuella fel och korrigera dem vid behov.

Uppdragstagaren bekräftar mottagandet av ett erbjudande till kunden via e-post till den adress som kunden har angett ("orderbekräftelse"). Detta e-postmeddelande representerar inte godkännande av erbjudandet från uppdragstagaren. Uppdragstagaren kan acceptera erbjudanden genom att bekräfta köpet av erbjudandet i ett ytterligare e-postmeddelande ("orderbekräftelse") eller genom att skicka de beställda varorna. Kunden är bunden till sina förfrågningar i tre dagar.

För att kunna få tjänster och varor elektroniskt från uppdragstagaren kan kunder behöva registrera sig i onlinebutiken. Kunden är skyldig att tillhandahålla riktig och fullständig information under affärsförhållandet och att hålla sina uppgifter uppdaterade hela tiden. Han måste behandla sina uppgifter konfidentiellt och skydda dem från obehörig åtkomst. Om kunden misstänker missbruk av tredje part måste han informera uppdragstagaren omedelbart.

Kunden måste avstå från alla åtgärder som kan äventyra eller försämra webbutikens tekniska tillgänglighet (inklusive cyberattacker). Sådant beteende kommer att åtalas.

Sparning av kontraktstexten

Kontraktstexten, dvs. kundens information om beställningsprocessen, sparas av niceshops GmbH och kan visas av kunden under länken ”Mitt konto” och “Mina beställningar”. Oavsett detta skickar niceshops GmbH en orderbekräftelse och dessa villkor till e-postadressen som kunden har angett.

Annullering / ångerrätt

Denna ångerrätt gäller endast för konsumenter.

Kunden kan återkalla ett avtal som ingåtts genom distansförsäljning inom 14 dagar utan att ange skäl. Du hittar information om returer här. Dessutom beviljar vi dig en utökad ångerrätt på 16 dagar för denna period.

Ångerrätt

Som konsument har kunden rätt att säga upp detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Den lagstadgade uppsägningstiden är 14 dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsetts (som inte är transportören) tog varorna i besittning. Dessutom beviljar entreprenören en förlängd ångerrätt på 16 dagar för denna period. Kunden har således 30 dagar på sig att återkalla avtalet.

För att kunna utnyttja ångerrätten måste kunden informera uppdragstagaren om ditt beslut att säga upp detta avtal med ett tydligt uttalande (till exempel ett brev som skickas per post, fax eller e-post).

Kunden kan använda detta formulär, men detta är inte absolut nödvändigt. För att klara avbeställningsfristen räcker det att kunden skickar ett meddelande om att utöva sin ångerrätt innan avbokningsperioden har löpt ut.

Ångerrätten gäller inte för följande avtal:

Konsumenten har ingen ångerrätt när det gäller distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler som gäller följande

 • Tjänster när näringsidkaren - på basis av en uttrycklig begäran från konsumenten enligt § 10 FAGG och en bekräftelse från konsumenten om att denne känner till att ångerrätten går förlorad om avtalet fullgörs - hade påbörjat utförandet av tjänsten före utgången av ångerfristen enligt § 11 FAGG och tjänsten då fullgjordes,
 • Varor eller tjänster vars pris är beroende av fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har något inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen,
 • Varor som tillverkas enligt kundens specifikationer eller är tydligt anpassade till personliga behov,
 • varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt överskrids,
 • Varor som levereras förseglade och som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras, förutsatt att förseglingen har avlägsnats efter leveransen,
 • Varor som på grund av sin beskaffenhet har blandats oskiljaktigt med andra varor efter leveransen,
 • Alkoholhaltiga drycker vars pris avtalades vid tidpunkten för avtalets ingående, men som inte kan levereras tidigare än 30 dagar efter avtalets ingående och vars aktuella värde beror på fluktuationer på marknaden som företagaren inte har något inflytande över,
 • ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara som levereras i en förseglad förpackning, förutsatt att förseglingen har avlägsnats efter leveransen,
 • böcker, tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationsavtal för leverans av sådana publikationer,
 • varor som avsiktligt eller oavsiktligt har skadats på grund av felaktig användning. Kontakta oss omedelbart om du får skador under transporten.
 • Teknisk utrustning omfattas av tillverkarens garanti. I vissa fall sker hanteringen av returer direkt med tillverkaren.
 • Produkter som returneras på grund av en allergisk reaktion eller intolerans kommer endast att accepteras av oss om allergenet inte har identifierats i produktbeskrivningen.
 • Leverans av digitalt innehåll som inte är lagrat på en fysisk databärare, om näringsidkaren - med konsumentens uttryckliga samtycke, kombinerat med konsumentens kännedom om förlusten av ångerrätten vid ett för tidigt påbörjande av avtalets fullgörande och efter att ha tillhandahållit en kopia eller bekräftelse i enlighet med 5 § 2 eller 7 § 3 FAGG - har påbörjat leveransen innan ångerfristen i enlighet med 11 § FAGG har löpt ut.
 • Konsumenten har inte heller någon ångerrätt när det gäller avtal om brådskande reparations- eller underhållsarbete där konsumenten uttryckligen har begärt att näringsidkaren ska besöka honom för att utföra detta arbete. Om näringsidkaren under ett sådant besök tillhandahåller ytterligare tjänster som konsumenten inte uttryckligen har begärt eller levererar varor som inte nödvändigtvis behövs som reservdelar för underhålls- eller reparationsarbetet, ska konsumenten ha rätt att frånträda avtalet med avseende på dessa ytterligare tjänster eller varor.
 • Växter. Om du har fått dem skadade ska du ta ett foto omedelbart efter mottagandet och skicka det till oss. I detta fall är det möjligt att återbetala varorna.

Konsekvenser av ångerrätten

Om kunden säger upp detta avtal ska uppdragstagaren ha alla betalningar som mottagits från kunden, inklusive leveranskostnader (med undantag för merkostnaderna till följd av att kunden använder en annan typ av leverans än den billigaste som erbjuds av uppdragstagaren), som ska återbetalas omedelbart och senast inom 14 dagar från den dag då underrättelsen om din uppsägning av detta kontrakt mottogs av uppdragstagaren. För denna återbetalning använder uppdragstagaren samma betalningsmedel som kunden använde i den ursprungliga transaktionen. Såvida inget annat uttryckligen avtalades med kunden; I inget fall kommer kunden att debiteras avgifter för denna återbetalning. Uppdragstagaren kan vägra återbetalningen tills han har fått tillbaka varorna eller tills kunden har lagt fram bevis för att varorna har returnerats, beroende på vilket som är tidigare.

Om en förlust av en vara beror på att varan användes på ett sätt som inte är nödvändigt för att kontrollera kvaliteten är kunden ansvarig för denna värdeförlust.

Kunden måste leverera varorna omedelbart och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då han informerade om uppsägningen av detta avtal.

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
Email: sverige@handsonveggies.com
(+43) 720 710740 9000

Tidsfristen är uppfylld om kunden skickar varorna innan perioden på 14 dagar har löpt ut.

Returer från följande länder är gratis:

Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Grekland, Kroatien, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovenien, Slovakien

Returer till länder som inte anges ovan måste betalas av kunden.

Detta görs av affärsmässiga, juridiska och logistiska skäl och utan någon avsikt att diskriminera.

Du hittar detaljerad information om returer här: https://www.handsonveggies.se/info/returer

Slut på information kring ångerrätten

Betalningsdatum & reservation av äganderätt

Uppdragstagarens fordringar förfaller när fakturan utfärdas, men tidigast när varorna tas emot. Om fordringarna inte betalas inom fjorton dagar kommer uppdragstagaren att kräva 4% per år av lagstadgad dröjsmålsränta från förfallodagen. Om kunden är ett företag baseras dröjsmålsräntan på § 456 UGB.

Alla varor som levereras av uppdragstagaren förblir deras egendom tills de har betalats helt. Försäljning av varorna av kunden till tredje part innan de har betalats i sin helhet kräver uppdragstagarens samtycke.

Om kunden inte har accepterat varorna enligt överenskommelse (standard av acceptans) har uppdragstagaren rätt att antingen lagra varorna, för vilka en lagringsavgift på 0,1% av bruttofakturabeloppet kan tas ut för varje kalenderår eller del därav, eller på bekostnad och risk för laglig lagring.

Priser

Alla produktpriser är totala priser; de innehåller den lagstadgade momsen (mervärdesskatt).

Om du är osäker om moms ännu inte inkluderad. De belopp som anges vid beställningstillfället gäller.

Betalning sker genom överföring till kontot som anges av uppdragstagaren. Huruvida betalningen sker månadsvis (permanent förpliktelse) eller en gång (målförpliktelse) beror på avtalet mellan uppdragstagaren och kunden.

Betalningsvillkor

niceshops GmbH accepterar de betalningsmetoder som anges i webbshoppen.

Garanti

Om inte annat anges gäller de allmänna lagbestämmelserna.

Garantin är utesluten för defekter orsakade av kunden. Detta är särskilt fallet vid felaktig hantering, felaktig användning eller obehöriga reparationsförsök.

Om varor levereras med uppenbara transportskador är beställaren skyldig att omedelbart anmäla sådana fel till levereraren och att omedelbart kontakta säljaren. Underlåtenhet att lämna in ett klagomål eller kontakt har inga konsekvenser för konsumenternas lagstadgade garantianspråk och tjänar endast till att stödja säljaren att hävda sina anspråk gentemot det företag som fått i uppdrag att leverera varorna eller försäkringsbolaget.

I den mån tillverkargaranti föreligger ska kunden göra de krav som härav följer direkt mot tillverkaren. Om kunden är en konsument måste denna garanti meddelas skriftligen eller på annan permanent databärare som är tillgänglig för honom (t.ex. e-post).
Ansvaret för niceshops GmbH från tillverkarens garanti är uteslutet. {company_name }:s garantiåtaganden begränsas inte av någon tillverkargaranti.

Säljaren garanterar inte att bilderna som publiceras i webbshoppen är identiska med de varor som faktiskt levereras.

Ansvarsfriskrivning

Krav på skador från kunden mot niceshops GmbH är uteslutna, såvida inte niceshops GmbH eller deras ombud eller agenter inte har handlat med avsikt eller grov vårdslöshet.

Ansvarsbeloppet är begränsat till den skada som vanligtvis kan förutses när avtalet ingicks.

Uppdragstagaren är inte ansvarig gentemot företag för förlorade vinster.

Ansvar för skador på liv, lemmar och hälsa, för försumlig eller uppsåtlig överträdelse av väsentliga avtalsförpliktelser eller så långt som enligt produktansvarslagen inte påverkas.

Uppdragstagaren är inte ansvarig om han inte kan fullgöra sina skyldigheter från avtalsförhållandet på grund av omständigheter som han eller en ställföreträdare inte ansvarar för. Detta gäller bland annat bristen på tillgång till energi eller telekommunikationstjänster och på grund oväntade händelser.

Dataskydd

Dataskyddsbestämmelser finns i dataskyddsdeklarationen .

Uppdragstagaren uppmärksammar det faktum att kunduppgifter kan behandlas för reklamändamål med legitima intressen (artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR). Kunden kan när som helst invända mot denna form av databehandling (artikel 21 paragraf 2 i GDPR).

Allmänna villkor Ändringar / Med förbehåll för ändringar

Vi har rätt att ändra dessa villkor ensidigt efter behov när det gäller att fastställa likvärdighetsmandat eller att anpassa oss till ändrade juridiska eller tekniska villkor. Kunden kommer att meddelas om det ändrade innehållet via sin senast kända e-postadress. De ändringar som gjorts blir en integrerad del av avtalet när kunden inte gör en skriftlig invändning inom 6 veckor efter att meddelandet skickats via e-post. En sådan efterföljande ändring skapar inga nackdelar för kunden.

Kontraktsspråk

Det tillgängliga språket för ingående av avtalet är svenska.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Detta avtalsförhållande ska omfattas av österrikisk lag.

Tillämplig lag får dock inte leda till att konsumenten berövas det skydd som ges genom de obligatoriska bestämmelserna i sitt hemland (jfr artikel 6.2 Rom I-förordningen). Tillämpningen av FN: s konvention om internationell försäljning av varor (FN: s försäljningskonvention) och referensstandarder är undantagna.

Den exklusiva behörighetsplatsen är Graz . Om kunden är en konsument och har sin hemvist eller vanliga vistelseort i Tyskland eller är anställd i Tyskland, kan kunden endast stämmas vid domstolar i vars distrikt hans bosättningsort, hans vanliga hemvist eller hans arbetsplats är belägen.

Skiljenämnd och online tvistlösning

I händelse av en tvist finns det möjlighet att vi kan delta i förlikningsförfarandet hos Internetombudsmannen: https://ombudsmann.at/

Om du har problem kan du skicka in ett klagomål via denna plattform och få det behandlat av ett oberoende tvistlösningsorgan: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV

Vår e-postadress: sverige@handsonveggies.com

Utökat producentansvar

Information om Unique Identification Number (UIN) för niceshops GmbH i Frankrike:

 • Förpackningar: FR223591_01OTUG
 • Batterier och ackumulatorer: FR041746_06M6YT
 • Elektriska och elektroniska apparater: FR041737_05JK8X