Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingåtts mellan niceshops GmbH och kunder som är företagare. Dessutom gäller de speciella villkoren för de enskilda produkterna som publiceras i respektive prislista.

Villkoren gäller uttryckligen endast för köpare som är företag (§ 1 UGB). För beställningar från konsumenter gäller separata villkor.

Erbjudanden är alltid icke bindande, om inte annat uttryckligen anges.

Kunden är bunden till sin order i 1 månad.

Om leveransbekräftelsen innehåller tillägg, inskränkningar eller andra ändringar av kundens order, kommer dessa att informeras skriftligen. Kundens samtycke anses ha givits om kunden inte omedelbart motsätter sig detta skriftligen.

Priser / betalning

Om inget annat avtalas, gäller priserna på prislistan som gäller på leveransdagen plus den lagstadgade mervärdesskatten gälla. Minsta ordervärde anges i prislistan. Vid en beställning under det lägsta ordervärdet kan kostnader porto och förpackning för leveransen tillkomma. Vi informerar våra kunder om dessa innan försändelsen skickas. För stora leveranser, för vilka en palltransport är nödvändig, gäller separata fraktkostnader.

Om inget annat avtalas måste våra fakturor betalas inom 14 dagar från dess att varorna mottagits, utan avdrag.

Vid utestående betalning från förfallodagen har vi rätt till en dröjsmålsränta på 10% av köpeskillingen.

Vänligen observera att en inköpsorder inte är ett leveranslöfte. Endast när du har fått en beställningsbekräftelse från oss är kontraktet slutfört.

För de tre första beställningarna kräver vi en förskottsbetalning. Från den fjärde ordern kan en annan betalningsmetod avtalas, förutom om det finns legitima skäl såsom särskilt vid sen betalning. För förskottsbetalning gäller följande: hela beloppet måste betalas inom 7 arbetsdagar från datumet på förskottsfakturan. Om ingen betalning av hela beloppet har krediterats på vårt angivna konto innan slutdatum kan beställningen annulleras av oss helt utan vidare meddelande.

Kunden har endast rätt att hålla tillbaka betalningar eller hålla motkrav i den mån kundens motkrav har erkänts eller fastställts genom laga kraft.

Leverans

Kunden står för risken så snart vi har överlämnat varorna till transportören/speditören.

Generellt är vi mycket noga med att följa vår information om leveransperioden. Observera dock att det kan förekomma avvikelser och att vår information inte är bindande.

Force majeure, krav från myndigheter och andra omständigheter som inte orsakas av oss, särskilt materialanskaffningsproblem, befriar oss från skyldigheten att leverera under denna tid. Vi har rätt att återkalla avtalet om avtalets fullgörande inte är möjligt på grund av ovanstående skäl. Köparen har i dessa fall också rätt att dra sig ur kontraktet.

Kunden har möjlighet att - med hänsyn till de lagstadgade undantagen - tre veckor efter att det icke bindande leveransdatumet gått ut, ge en rimlig tidsfrist (dock minst 30 dagar) för att leverera och kan enligt lagbestämmelserna avstå från den aktuella tjänsten om fristen inte kan hållas inom ytterligare två veckor. Tidsfristen måste anges skriftligen och uttryckligen anges som sådan och innehålla uppgift om att varorna inte kommer att godtas efter tidsfristen.

Plats för uppfyllelse är sätet för niceshops GmbH.

Användningen av licensierade varumärken och immateriella rättigheter

niceshops GmbH tillhandahåller uppdaterad information och bilder för avtalade produkter. Dessa varumärkes- och produktbilder samt textmaterial kan användas på konventionellt sätt. När ytterligare information krävs eller om större reklam- och rabattkampanjer planeras ber vi dig att informera oss i förväg.

Förbehåll av äganderätt

Vi förbehåller oss all ägande- och upphovsrätt för mönster, ritningar, fotografier, information om fysisk och immateriell from bland annat även i elektronisk form; dessa får inte vara tillgängliga för tredje part utan att vi innan dess gett vårt skriftliga samtycke.

Vi behåller äganderätten av varorna tills dess alla betalningar inkommit från ordern. Kunden får inte sälja, pantsätta eller överföra varorna som säkerhet.

Vi behåller vidare äganderätten av varorna tills fullständig betalning inkommit av alla fordringar, inklusive framtida fordringar och tilläggsfordringar som uppstått eller kan uppstå i samband med den kommersiella relationen mellan vårt företag och kund.

På grund av förbehåll av äganderätt kan vi kräva reserverade varor och kunden skyldig att lämna tillbaka dessa om vi drar oss tillbaka från kontraktet. Om kunden bryter mot kontraktet - i synnerhet vid försenad betalning eller ansökan om insolvensförfarande - har vi rätt att ta tillbaka varorna eller överlämna fordringen till tredje part.

Kunden är skyldig att omedelbart underrätta oss om en pantsättning eller tillgång eller beslagtagning av en tredje part och kunden bär kostnaderna av detta.

Garanti

Kundens rätt att göra anspråk på felaktigheter förutsätter att han vederbörligen fullgör sin skyldighet att inspektera och meddela eventuella brister enligt § 377 UGB. Om det uppstår klagomål får varorna i fråga inte användas eller återförsäljas. Återförsäljningen anses vara godkännande av varorna och som kontraktsmässig uppfyllelse och utesluter anspråk på brister i detta avseende.

Kunden måste utan dröjsmål skriftligt meddela oss eventuella transportskador och dokumentera dessa gentemot leverantören.

En eventuell variation i storlek, innehåll, material, vikt eller färgton genom produktion tillåts inom branschens normala toleransgränser.

Vid juridiska och materiella brister i samband med leveransen ger vi med undantag av ytterligare fordringar - med förbehåll för ansvarsföreskrifterna enligt dessa villkor - följande:

  • Som en del av vår garanti ersätter vi alla delar som har konstaterats vara defekta på grund av brister före riskens övergång. Upptäckten av sådana defekter måste skriftligen rapporteras till oss omedelbart. Ersatta varor blir vår egendom.
  • Inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna har kunden rätt att återkalla avtalet om - med hänsyn till de lagstadgade undantagen - vi inte efterlever en rimlig tilläggstid (dock minst 30 dagar) för en ersättningsleverans på grund av en materiell defekt. Minskning är utesluten.
  • Ingen garanti ges i synnerhet i följande fall: Olämplig eller otillbörlig användning, naturligt slitage (särskilt förpackningen), felaktig eller försumlig behandling eller lagring, kemiska eller miljömässiga påverkningar - såvida inte vi är ansvariga för dem.

Ansvar

Vi friskriver oss ansvaret från lätt och grov oaktsamhet och försumlighet, såvida det inte handlar om personskada.

Returer

Returer accepteras endast efter föregående skriftligt tillstånd. Det kan - om förutsättningarna är uppfyllda - utfärdas en värdekupong. Det är inte möjligt att få pengarna tillbaka.

Följande regler gäller för alla returer:

  • En (delvis) ersättning beror på de returnerade varornas skick.
  • Endast varor som köpts från kunden via niceshops GmbH kommer att tas tillbaka. Varorna kan endast returneras efter uttryckligt tidigare skriftligt tillstånd från niceshops GmbH.
  • Förfallna varor kommer inte att tas tillbaka eller ersättas. Gratis ersättning gäller endast för produkter som där det kan bevisas att de inte kan användas eller säljas på grund av tillverknings-, frakt- eller förpackningsfel.

Företagsinformation

Kunden förbinder sig att omedelbart meddela ändringar av företagsinformation, till exempel ändringar av bankuppgifter, flytt av företag, leasing eller försäljning.

Ändringar av allmänna villkor / förbehåll för ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ensidigt ändra dessa allmänna villkor, om ändringar är nödvändigt för eliminera retrospektiva livkvärdighetsproblem eller för att anpassa till ändrade juridiska eller tekniska villkor. Vi informerar kunden om en förändring till kundens senast kända e-postadress genom att meddela innehållet i de ändrade bestämmelserna. Ändringen blir en integrerad del av kontraktet om kunden inte motsätter sig genom att skriftligen meddela oss detta inom sex veckor efter mottagandet av meddelandet om ändring.

Slutbestämmelser

Dataskyddsbestämmelserna finns i sekretesspolicyn. Om någon bestämmelse i dessa villkor skulle vara ogiltig, berörs inte giltigheten för de återstående bestämmelserna.

Kontraktsspråket är tyska. Avtalsförhållandet tillämpas utifrån Österrikisk lag. Domstolen är den behöriga domstolen i Graz.